x
Ç E Ç E N O Ğ L U
  • Sözde Değil, Özde Hizmet

İptal & İade Şartları

1. TARAFLAR
Bundan böyle İlgili Seyahat Acentası “ACENTA” ve ACENTA’nın satışa sunmuş olduğu program ve hizmetleri satın almak isteyen “TÜKETİCİ” olarak anılacaktır.

2. KONU
İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan Tur Kayıt Formu, Voucher (Pakettur Sözleşmesi), Tur Programı/Broşürü ve Alındı (Makbuz) Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

3. GENEL HÜKÜMLER
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda ACENTA ’nın hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu; tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan ACENTA’nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ACENTA’ye ve/veya ACENTA çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde ACENTA’nın Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve paket tur fiyatına dahil olmayan hizmetler alanında belirtilen tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ACENTA yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, T.C. kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. ACENTA, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme’de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), ACENTA’nın/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmamak üzere; ACENTA Sözleşmeyi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, ACENTA tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. Hava yolu ulaşımının dahil olduğu paket turlarda ACENTA’nın ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ’nin ACENTA’ye kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, uluslar arası bir sözleşme olan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre tazmin yoluna gidilecektir. MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi ya da seyahat edeceği araç kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmenin iptal koşulları devreye girecektir.

4- HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI
Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi’nde (Bundan böyle “Voucher” şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir.

Kayıt anında yurtdışı paket tur hizmet bedelinin %100 olarak ödenmesi gerekmektedir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını ürün broşüründe/web sitesinde/kampanya detaylarında belirtilen kampanya bitiş tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ACENTA’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTA’ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır. Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması, yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler doğması, liman, havaalanı vb gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat; MÜŞTERİ'ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ, aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ tarafından ödenen tur bedelinin, Müşteri’ye iade edilmesi gerektiği halde; MÜŞTERİ ne şekilde ödeme yaptı ise iadesi aynı şekilde gerçekleştirilecektir. Şöyle ki, taraflarca tur bedelinin Türk Lirası veya yabancı para üzerinden kararlaştırılması önem taşımaksızın, MÜŞTERİ tarafından Türk Lirası olarak ödeme yapıldı ise, Türk Lirası üzerinden ödediği bedel aynen iade edilecek, yabancı para olarak ödeme yapıldı ise yabancı para aynen iade edilecek, kredi kartı ile ödeme yapıldı ise aynı şekilde kredi kartına, aynen iade edilecektir.

Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- FESİH VE DEVİR
ACENTA’nin Sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde ACENTA, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder. Kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum ACENTA tarafından MÜŞTERİ’ye turun başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve MÜŞTERİ’nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır.

MÜŞTERİ’nin Sözleşme’yi hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasına 30 günden az bir süre kala iptal etmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin %50 si kendisine iade edilir. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasına 15 günden az bir süre kala iptal etmesi halinde, tarafına herhangi bir iade yapılmayacaktır. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel ACENTA’ye yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.

MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ACENTA, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

ACENTA, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTA hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 48 saat içinde bildirerek şu 3(üç)seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse ACENTA tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir paket tur seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler (deprem, sel, yangın heyelan, lav ve yanardağ püskürmesi…) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, otel, havaalanı baskını, uçak ele geçme, savaş, iç kargaşa ayaklanma, isyan ve sair hareketler) halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapatma...) devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları, (salgın hastalıklar, karantina) ,hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım...) gümrük rejimi değişiklikleri, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren veya deniz yolu ile karayollarında ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak acentenin kusuru bulunmayan veya öngörülmesi mümkün olmayan yahut öngörülse dahi makul önlemlerle engellenemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan ACENTA sorumlu tutulamaz. Kısaca ACENTA’ye atfı kabil bir kusurun olmaması halinde herhangi bir bedel ödemek zorunluluğu yoktur. Bu durumda ACENTA, yükümlülüklerini ifa edememesinden veya noksan ifasından veyahut ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Müşteri bu durumlarda ACENTA’dan maddi, manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu taleplerinden feragat eylediğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. ACENTA, yukarıda yazılı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi ve eki tüm programı tek taraflı olarak fesih edip, geziyi iptal etme hakkına sahiptir. ACENTA ile ulaşım araçları (otobüs, minibüs, midibüs, arazi araçları, kiralık araçlar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından kaynaklanacak her türlü olumsuzluğun sonuçlarından ACENTA sorumlu tutulamaz. Bu anlamda ACENTA’ye maddi ve manevi bir sorumluluk yüklenemez.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
İşbu madde ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) kapsamında, veri işleme faaliyetleri ile ilgili olarak ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (kısaca “İlgili Kişi”) ilişkin her türlü bilginin (kısaca “Kişisel Veri”) işlenmesine ilişkin hüküm ve şartlara yer verilmiştir. Sözleşme kapsamında, ACENTA (kısaca “Veri Sorumlusu”) kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarının belirlenmesi ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup, Veri Sahibinin’nin (Müşteri) verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işlemektedir.

6- SAİR HÜKÜMLER
Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır.

İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

Bu sözleşmenin başında belirtilen adresler tebligat adresleridir. Adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak bildirilecek olup, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Altı (6) madde beş (5) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup, aslına uygun fotokopisi MÜŞTERİ’ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K. ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler tebliğ ve çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri, uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.

MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi imzalayarak; satın aldığı hizmete (Paket Kodu ile eşleşen) ilişkin broşür ve/veya web sitesinde yer alan bilgilendirmeleri temin ettiğini/aldığını/incelediğini/okuduğunu; Tur Kayıt Formu ve Voucher (Pakettur Sözleşmesi) ve Hizmet Rezervasyon/Satış Sözleşmesi’ni tümüyle okuduğunu, anladığını kabul eder.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI
MÜŞTERİ, ACENTA’nIn işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ACENTA'nın işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ACENTA bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.